سبد خرید
0
No products in the cart.
گرمابه
حمام علی‌قُلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسینصفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال ۱۱۲۵ هجری قمر ساخته شده‌است. این حمام از نوع معماری سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است. بنای حمام شامل دو ...
توسط
تومان