سبد خرید
0
No products in the cart.

ثبت جهانی میراث فرهنگی

چگونه می توان میراث فرهنگی را در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسانید؟

ابتدا باید توجه داشت تنها کشورهای عضو کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) امکان شرکت در این فرایند را دارند. این کشورها می توانند پیشنهاد خود را به کمیته میراث جهانی یونسکو ارایه دهند.

اخذ نظر واحدهای مشورتی خود مانند «شورای بین‌المللی آثار و سایت ها (ایکوموس)، «اتحادیه جهانی حفاظت» (آی یو سی ان) و «مرکز بین المللی مطالعات درباره حفظ و احیاء اموال فرهنگی» (ایکروم) که در این باره تصمیم گیری می کنند.

(در کشور ما وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) اقدام به تهیه پرونده مربوطه کرده، پس از بررسی آن در واحدهای مشورتی داخلی (در ایران کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو – ایران) فهرست اولیه سایت های میراثی خود را از طریق نهاد رابط رسمی خود (در کشور ما کمیسیون ملی یونسکو) به دبیرخانه کمیته میراث جهانی یونسکو (در خصوص میراث فرهنگی ناملموس به کمیته بین الدول حراست از میراث فرهنگی ناملموسِ یونسکو) تسلیم می کند. از میان این فهرست اولیه، کشور مزبور یک سایت را جهت ثبت انتخاب و با تهیه پرونده نهایی تقدیم کمیته می کند. کمیته نیز پس از اخذ نظر بخش های مشورتی خود، تصمیم گیری نهایی در این‌باره را بر عهده دارد.

منابعی برای مطالعه بیشتر :

کتاب «گردشگری در سایت های میراث فرهنگی آسیا»؛

کنوانسیون یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ‌ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی (۱۹۷۰)؛

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲)؛

کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی معنوی (ناملموس) (۲۰۰۳)؛

سایت اینترنتی: Whc.unesco.org

ارسال دیدگاه
توسط
تومان